Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

Treść

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

W dniu 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Szkolne Koło PCK działające przy Szkolnym Klubie Wolontariatuwraz z opiekunem i koordynatorami w ramach tego dnia promuje zdrowy styl życia w następujących formach:

  • grę terenową o tematyce zdrowotnej dla najmłodszych tj. klas 0 – IV .
  • konkursy o tematyce zdrowotnej w formie prezentacji multimedialnej lub prac plastycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach w następujących kategoriach:

– „Choroby XXI wieku i jak im zapobiegać” – najlepsza prezentacja multimedialna

– „Żyję zdrowo, żyję mądrze…” – konkurs plastyczny dla klas IV - VIII na plakat promujący zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie.

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Inspiracją do zorganizowania tego typu konkursów jest priorytet polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 – „dbałość o zdrowie”. Konkursy mają zasięg wewnątrzszkolny i skierowane są do uczniów naszej szkoły. Mają one służyć rozbudzeniu zainteresowań uczniów dbałością o własne zdrowie. Udział w konkursach pozwoli dzieciom i młodzieżypoznać sposoby zapobiegania chorobom współczesnego świata.
Prace konkursowe muszą być zgodne z tematami konkursów.Zwycięskie prace będą nagrodzone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz wykorzystania ich na lekcjach w celu promowania zdrowego stylu życia.

Przekazanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Udział w konkursie jest też jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby Organizatora (np. publikacja w prezentacji multimedialnej na forum szkoły lub na lekcjach, publikowanie zdjęć na stronach internetowych: http://www.zsjelna.gminagrodek.pl/ oraz stronieFacebooka szkolnego).

Uczestnicy opracowując prezentacje multimedialne zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich. Biorąc udział w konkursach uczestnik oraz ich opiekunowie prawni potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. CELE KONKURSÓW:

– Rozwijanie talentów, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

– Rozwijanie zainteresowania własnym zdrowiem.

– Promowanie zdrowego stylu życia.

– Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności przeciwko zapobiegania chorobom.

3. ORGANIZATORZY:

Opiekun i koordynatorzy Szkolnego Koła PCK działającego przy Szkolnym Klubie Wolontariatu „Szlachetne Serca” w Szkole Podstawowej w Jelnej.

4. WSPÓŁORGANIZATORZY: mgr Jolanta Baziak

5. KATEGORIE WIEKOWE:

– klasy V – VIII – konkurs na prezentację multimedialną
– klasy IV – VIII – konkurs plastyczny

6. KATEGORIE KONKURSOWE:

– prezentacja multimedialna:

Formą konkursu jest wykonanie prezentacji min 10, a maksymalnie 20 slajdów. W prezentacji powinien znaleźć się krótki opis jednej choroby XXI wieku. Następnie wytyczne jak zapobiegać tej chorobie. Prezentację należy przekazać w formie pliku na pendrive lub przesłane na dziennik elektroniczny poprzez wiadomości lub platformę TEAMS.

– praca plastyczna:

Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło może być wymyślone przez ucznia, może być przysłowiem, cytatem – wówczas podajemy autora) oraz plastyczną ilustrację hasła. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A3.Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.

7. TERMIN:

Wykonane prace należy składać do 15 IV 2022r.
prezentacje multimedialne– w świetlicy szkolnej do Pani Magdaleny Szczurek lub w gabinecie pedagoga do Pani Elżbiety Plata.
Prace plastyczne – w bibliotece do Pani Jolanty Baziak lub Pani Katarzyny Słowik – Anklewicz.

Każdy praca powinna być odpowiednio podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

8. OCENA PRAC:
Z dostarczonych przez uczniów prac, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody.
Kryteria oceny:
– zgodność z tematem,
– ogólna estetyka wykonania prac plastycznych (atrakcyjność wizualna,kompozycja, technika wykonania, oryginalność),

– samodzielność oraz jakość wykonanych prac,

– zawartość prezentacji (treść, wykorzystanie materiałów i grafiki, czytelność informacji,koncepcja).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2022 r.

9. PODSUMOWANIE KONKURSÓW:

W konkursie na prezentację multimedialną oraz w konkursie plastycznym zostaną wyłonione przez jury trzy osoby,które otrzymają dyplom i nagrodę za najlepsze prace.

(tekst: E. Plata, K. Słowik-Anklewicz, M. Szczurek)

65815