Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Prawa Dziecka/Ucznia

Treść


Dziecko jako istota bezbronna korzysta ze szczególnej ochrony prawnej. Zapewniają ją zarówno akty prawa międzynarodowego, jak i krajowego. W Polsce na straży praw dziecka stoi Rzecznik Praw Dziecka.


Rzecznik Praw Dziecka - informacje

Biuro Rzecznika Praw Dziecka:

ul. Chocimska 6 

00-791 Warszawa 

telefon: (22) 583 66 00 

fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

Adres  strony www: https://brpd.gov.pl/

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 12 12 12.
To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Strona  Dziecięcego Telefonu Zaufania: https://800121212.pl/ 


Szkoła jest miejscem, gdzie dobro dziecka powinno być celem i zasadą podejmowanych działań.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Konwencja jest dokumentem prawnym, uwzględniającym postulaty zawarte w Deklaracji Praw dziecka.

Konwencja Praw Dziecka nakazuje gwarantowanie zapisanych w niej praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Ponadto zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji lub karania dziecka ze względu na status prawny, działalność, poglądy, przekonania religijne rodziców, członków rodziny lub opiekunów.

Nakazuje ona, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem.

Konwencja nakłada na państwa obowiązek podejmowania działań biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców dziecka lub jego opiekunów. Ponadto, nakazuje państwom poszanowanie praw i obowiązków rodziców, członków rodziny, środowiska, opiekunów prawnych, innych osób, do ukierunkowania dziecka i udzielania mu rad przy korzystaniu przez nie z praw określonych w konwencji. Konwencja wskazuje, że rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną odpowiedzialność za jego utrzymanie oraz zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju.

W konwencji zapisane są:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji,
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

Konwencja o prawach dziecka

Deklaracja praw dziecka

O ochronie praw dziecka traktuje odrębnie  art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej. Prawami dziecka wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanymi Konstytucji RP są:

 • prawo do nauki,
 • prawo do wychowania w rodzinie,
 • prawo do wychowania bez przemocy,
 • prawo do informacji,
 • prawo do swobody myśli, sumienia religii,
 • prawo do swobody wypowiedzi.

Ochrona praw dziecka w konstytucji

Prawa ucznia wynikające z zapisów prawa oświatowego zawiera § 36 Statutu. W naszej Szkole uczeń ma m. in. prawo do:

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

Prawa ucznia - Statut Szkoły

65812