Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://spjelna.gminagrodek.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • Grafiki oraz zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo – dokumenty pdf mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Udogodnienia:

 • Możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie.
 • Możliwość dostosowania odstępów między wierszami, paragrafami, literami i słowami.
 • Możliwość ustawienia kontrastu.
 • Możliwość ustawienia czytelności i wyrównania tekstu.
 • Możliwość wstawienia linii pomocniczej oraz zmiany wielkości kursora.
 • Możliwość ukrycia obrazu.
 • Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-29

Data aktualizacji deklaracji: 2023-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Ryszard Baziak

E-mail osoby kontaktowej: zsjelna.gminagrodek.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 441 78 27

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej

Adres organu odwoławczego: Jelna 95, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Adres e-mail organu odwoławczego: zsjelna.gminagrodek.pl

Telefon organu odwoławczego: 18 441 78 27

Dostępność architektoniczna

 1. Kompleks budynków szkolnych  tworzą: dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z dobudowaną do niego salą gimnastyczną. Nie jest on w pełni przystosowany dla osób z niepełno sprawnościami.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście  do szatni prowadzi przez podjazd dla wózków. Weście  od frontu przeznaczone dla gości, posiada schody.  Nauczyciele wykorzystują wejście od strony parkingu. Jest ono niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, gdzie obok sal lekcyjnych usytuowane są stołówka, gabinet dyrektora, sekretariat i gabinet pedagoga.  Istnieje możliwość  pokonania schodów prowadzących na piętro przy użyciu schodołazu. W budynku nie ma windy.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na salę gimnastyczną wykorzystując osobne wejście  bez schodów, bezpośrednio z poziomu parkingu.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, obok klatki  schodowej. Osoby niepełnosprawne  mogą korzystać z przystosowanej toalety także na sali gimnastycznej.
 6. Przed budynkiem znajduje się parking bez oznakowanych miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

59833