Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

Treść

W dniu 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Szkolne Koło PCK działające przy Szkolnym Klubie Wolontariatu wraz z opiekunem i koordynatorami w ramach tego dnia promuje zdrowy styl życia w formie konkursu na opracowanie gry planszowej lub karcianej pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na „Grę planszową lub karcianą”, zwanego dalej „Konkursem”.  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej lub karcianej o tematyce poświęconej zdrowiu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Konkurs jest jednoetapowy i grupowy dla całej klasy oraz dotyczy klas I – VIII. Zgłoszenia dokonuje wychowawca klasy. Gra powinna być typu „planszowa” lub „karciana”. Do gry należy dołączyć instrukcję. Jedna klas może zgłosić tylko jedną grę. Konkurs ma zasięg wewnątrzszkolny i skierowany jest do uczniów naszej szkoły. Ma on służyć rozbudzeniu zainteresowań uczniów dbałością o własne zdrowie. Udział w konkursie pozwoli dzieciom i młodzieży poznać sposoby zapobiegania chorobom współczesnego świata i prowadzić zdrowy styl życia.
Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu. Zwycięskie prace w kategorii będą nagrodzone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz wykorzystania ich na lekcjach w celu promowania zdrowego stylu życia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

2. CELE KONKURSU:
– Rozwijanie talentów, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.
– Rozwijanie zainteresowania własnym zdrowiem.
– Promowanie zdrowego stylu życia.
– Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności przeciwko zapobiegania chorobom.
 

3. ORGANIZATORZY:
Opiekun i koordynatorzy Szkolnego Koła PCK działającego przy Szkolnym Klubie Wolontariatu „Szlachetne Serca” w Szkole Podstawowej w Jelnej

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
mgr Jolanta Baziak, mgr Bernadeta Bogdanowicz

5. KATEGORIE WIEKOWE:
– klasy I – IV
– klasy V – VIII

6. WARUNKI UDZIAŁU KONKURSIE:
Formą konkursu jest wykonanie edukacyjnej gry planszowej lub karcianej o tematyce zdrowotnej wraz z instrukcją. W instrukcji powinien znaleźć się krótki opis gry. Następnie klasa wytypuje osoby, które dokonają prezentacji tej gry w dniu 20 kwietnia 2023 na apelu o godzinie 10.10, prezentacja gry nie powinna przekroczyć 5 minut dla klasy. Prace konkursowe powinny być dostarczone komisji do 18 kwietnia 2023r. w każdej kategorii komisja wybierze jedną grę, która będzie nagrodzona bonem pieniężnym dla klasy w kwocie 50 złotych. Ponadto po prezentacji wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami będą głosować na grę, która ich zdaniem jest najciekawsza. Klasa, która w ten sposób otrzyma nagrodę publiczności również otrzyma nagrodę w formie bonu.

7. TERMIN:
Wykonane prace wraz z instrukcją należy składać do 18 IV 2023 r. prezentacja gry odbędzie się na uroczystym apelu w dniu 20 kwietnia 2023r o godzinie 10.10.

8. OCENA PRAC:
Z dostarczonych przez uczniów prac, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w formie bonu dla klasy w kwocie 50 zł.
Kryteria oceny:
– zgodność z tematem,
– ogólna estetyka wykonania pracy (atrakcyjność wizualna, kompozycja, technika wykonania, oryginalność),
– ciekawy pomysł na zasady gry,

9. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSACH:
Przekazanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Udział w konkursie jest też jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie
i wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby Organizatora, publikowanie zdjęć na stronach internetowych: http://www.zsjelna.gminagrodek.pl/ oraz stronie Facebooka szkolnego).
Uczestnicy opracowując gry są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich. Biorąc udział w konkursach uczestnik oraz ich opiekunowie prawni potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie zasady zawarte w powyższym regulaminie. (E. Plata, K. Słowik-Anklewicz, B. Bogdanowicz)

61236